Woningbouw Kerkstraat in Oude Wetering

Tijdens de raadsvergadering van maandag 27 november dient PRO Kaag en Braassem een amendement in voor het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 1-2, Oude Wetering’. Als een meerderheid instemt met dit amendement, wordt de geplande nieuwbouw op deze locatie minder hoog en minder grijs. Ook vragen we aandacht voor de manier waarop participatie is bedreven en hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit in de toekomst beter gaat.

Minder massaal

Zoals bekend is PRO voorstander van woningbouw. Tegelijkertijd is het onze taak om goed in de gaten te houden of de procedure goed is doorlopen. Daar hebben wij in dit geval sterke twijfels over, met name als het gaat om participatie. Het oorspronkelijke plan is weliswaar voorgelegd aan omwonenden, maar nadien is het plan heel sterk gewijzigd. Dit nieuwe plan is niet aan omwonenden voorgelegd. Ook vindt PRO het plan te grijs, onvoldoende groen, te vol en te hoog. Omwonenden hebben afgelopen periode hun zorgen hierover met ons gedeeld. Met de aanpassingen in het amendement komen we tegemoet aan een deel van hun input. Door zowel de goot- als de bouwhoogte te verlagen, blijven de woningen in verhouding en sluiten deze aan bij de hedendaagse standaard van woningen met twee lagen en een kap. Met deze wijzigingen wil PRO de woningbouw aan de Kerkstraat wel door laten gaan. Er is tenslotte nog steeds grote behoefte aan woningen.

Hand in eigen boezem

Verder vindt PRO dat de raad ook de hand in eigen boezem moet steken. De ontwikkelaar heeft aan participatie gedaan, en toch zijn omwonenden niet voldoende gehoord. Dat betekent dat de spelregels die wij opgesteld hebben, aangescherpt moeten worden. PRO zal daarom op de raadsvergadering van 27 november een toezegging vragen van het college om met elkaar te komen tot een raadsvoorstel waarin participatie en de verwachtingen daarvan duidelijker worden voor iedereen. Participatie is niet hetzelfde als je zin krijgen, maar als inwoner moet je wel gehoord worden. Dat vraagt om duidelijkere kaders aan de voorkant, om zo onduidelijkheid en discussie te voorkomen.

 

Het amendement wordt tijdens de raadsvergadering van 27 november in stemming gebracht. Wij bedanken omwonenden voor de tijd die zij genomen hebben om ons te informeren en de ambtenaren die geholpen hebben om een helder amendement te maken.