Uw privacy

PRO neemt de privacy van haar gebruikers, leden en donateurs zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacybeleid voor alle verwerkingen van de politieke vereniging PRO hierna: PRO) uiteen gezet. We raden u aan dit privacybeleid aandachtig door te nemen.

 

1. Wie is PRO?
PRO is een Nederlandse politieke partij. PRO kan worden gecontacteerd via de volgende gegevens:
Lindelaan 8
2371VA Roelofarendsveen
M: 06 50638416
E: info@prokaagenbraassem.nl

 

2. Welke informatie wordt door PRO verzameld en verwerkt?
Onderdelen waarvoor u persoonsgegevens moet verstrekken

 

Lidmaatschapsformulier
Wanneer u via de website lid wilt worden van PRO, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken, namelijk uw voornaam, voorletters, eventuele tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum en adresgegevens (straat, huisnummer, eventuele toevoeging, postcode, woonplaats, eventueel land). Ook wordt een aantal overige contactgegevens gevraagd, namelijk uw telefoonnummer(s) en e-mailadres.

 

PRO nieuwsbrief
U kunt zich via de website opgeven voor de digitale nieuwsbrief van PRO. Met deze nieuwsbrief houdt PRO u op de hoogte van politiek nieuws en de ontwikkelingen binnen de partij. Om u voor de nieuwsbrief op te geven, dient u uw naam en e-mail adres te verstrekken. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeld-link onderaan elke nieuwsbrief.
Om de kwaliteit van onze nieuwsbrieven te meten en te kunnen verbeteren houdt onze nieuwsbrief-software bij wanneer nieuwsbrieven gelezen worden. Dit gebeurt door een afbeelding in de e-mail en kunt u tegenhouden door geen afbeeldingen toe te staan in uw mailprogramma. Links uit onze nieuwsbrief lopen via onze mailserver en worden op die wijze gemeten.

 

E-mail
Uw e-mail kan worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke personen binnen de vereniging, inclusief degene aan wie u de e-mail richt. Om een e-mail te kunnen sturen dient u uw naam en e-mailadres op te geven. Ook kunt u uw telefoonnummer opgeven en eventueel aan wie de e-mail is gericht. Het staat u vrij om niet-gevraagde persoonsgegevens op te geven in het bericht, maar dit is niet noodzakelijk.

 

PROpinie
PRO maakt gebruik van open source software om enquêtes te houden. Er kunnen voor verschillende doeleinden enquêtes worden gehouden en in sommige gevallen pseudoanoniem. De data van de enquêtes wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en alleen gebruikt voor het vooraf bepaalde doel van de enquête. Bijvoorbeeld om een evenement te evalueren.

 

3. Verstrekken van persoonsgegevens niet vereist voor websites
PRO stelt het verwerken van persoonsgegevens – dat wil zeggen: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon – niet verplicht om gebruik te kunnen maken van de meeste onderdelen van haar websites. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de websites die PRO aanbiedt, is het invoeren van persoonsgegevens soms wel vereist. Hieronder benoemen wij de onderdelen waar dit het geval is.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt PRO ze?
Ter uitvoering van de websites maakt PRO gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server van PRO naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van PRO teruggestuurd wordt. In dit privacybeleid wordt met “cookies” ook soortgelijke technologieën bedoeld, zoals device fingerprinting, HTML5 local storage en Javascripts. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

 

PRO zal geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie dat strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken).

 

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

Website statistieken
PRO verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de website door gebruik van het open source programma Piwik. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (deels gepseudonimiseerd), welke pagina’s bezocht zijn en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt.
De informatie die via het Piwik cookie wordt verzameld wordt opgeslagen op servers in Nederland die in beheer zijn van PRO.

 

4. Voor welke doeleinden zal PRO de verzamelde informatie gebruiken?
PRO zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om u op uw verzoek lid te maken van PRO;
 • om u op de hoogte te houden van politiek nieuws en de ontwikkelingen binnen PRO, waaronder het versturen van de nieuwsbrief van PRO indien u daarvoor aangemeld staat;;
 • om uw klachten, suggesties en vragen te behandelen;
 • om uw vragen en opmerkingen te gebruiken in de standpuntbepaling;
 • om relatiebeheer te voeren;
 • om de websites zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen;
 • om uw gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren;
 • om op basis van automatisch gegenereerde informatie geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen om de website te beveiligen;
 • om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, of indien PRO daartoe aanleiding ziet op grond van dit privacybeleid.

Vanuit hun functie hebben diverse functionarissen toegang tot ledengegevens. Dit zijn:

 • de secretaris
 • een (fractie)lid die het bestuur ondersteunt
 • indien van toepassing worden de gegevens beschikbaar gesteld aan bestuursleden of functionarissen van PRO.

 

5. Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal PRO uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).
PRO kan uw persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid en dus geen persoonsgegevens zijn (zoals automatisch gegeneerde informatie, met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan PRO uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
PRO behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens te delen met bevoegde autoriteiten, mocht de inhoud van de e-mail daar redelijkerwijs om vragen. Hier is in ieder geval sprake van bij bedreiging aan het adres van een van de medewerkers of aan het eigen lichaam.

 

6. Toestemming ouders
In beginsel mag iedereen gebruik maken van de website. Indien u jonger bent dan zestien (16) jaar, gelden er echter speciale wettelijke regels voor het lidmaatschap van de vereniging. Als u nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan heeft u de toestemming van uw ouders of voogd nodig voordat u lid mag worden van de vereniging. Als u nog geen zestien (16) jaar of ouder bent en geen toestemming van uw ouders/voogd hebt om lid te worden, dan kan de vereniging uw lidmaatschap niet verwerken.

 

7. Op welke wijze beschermt PRO persoonlijke informatie?
PRO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

8. Bewaren van uw gegevens
PRO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat deze niet meer noodzakelijk zijn om bewaard te blijven.

 

9. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Indien u wilt weten welke gegevens PRO over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met PRO via info@prokaagenbraassem.nl. PRO zal binnen vier weken aan u mededelen of PRO persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt PRO u een volledig overzicht van de persoonsgegevens die PRO over u verwerkt.
U kunt PRO aan de hand van het verstrekte overzicht, met redelijke tussenpozen verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. PRO zal binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, PRO aan het verzoek zal voldoen.
Uw lidmaatschapsgegevens kunt u ook zelf wijzigen door een wijzigingsverzoek te sturen aan de ledenadministratie via info@prokaagenbraassem.nl.

 

10. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van PRO?
De websites van PRO kunnen hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. PRO heeft geen zeggenschap over de website van derden waar naar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door PRO worden verzameld en verwerkt. PRO accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en / of inhoud van) websites van derden.

 

11. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website.

 

12. Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit privacybeleid dan kunt u een e-mail sturen aan info@prokaagenbraassem.nl.