Terugblik politieke jaar 2022-2023

Het eerste politieke jaar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zit erop. Voordat het zomerreces begint blikt PRO Kaag en Braassem terug: wat is er bereikt afgelopen jaar, en wat willen we nog voor elkaar krijgen?

College-uitvoeringsprogramma (CUP)

Om met het belangrijkste wapenfeit te beginnen: de totstandkoming van het college-uitvoeringsprogramma (CUP). In het CUP staat voor welke onderwerpen de gemeente Kaag en Braassem komende jaren extra geld uittrekt, naast situaties die sowieso al om actie vragen. PRO is blij met de inhoud van het CUP, en zeker ook met de manier waarop het gemaakt is. Namelijk in nauwe samenwerking met alle fracties, waardoor de ambities in het CUP breed gedragen worden en zo veel mogelijk inwoners van Kaag en Braassem zich vertegenwoordigd kunnen voelen. Wat ons betreft ligt er een mooi uitvoeringsprogramma waarmee we komende jaren belangrijke stappen kunnen zetten op onder andere het gebied van verkeersveiligheid, wonen, participatie, duurzaamheid en groen. Een programma ook dat niet in beton gegoten is, maar dat toestaat om in te spelen op nieuwe situaties als die zich aandienen, zodat we altijd het beste voor de gemeente kunnen doen.

Niet onnodig wachten

In aanloop naar de realisatie van het CUP 2.0 nam PRO eerder al verantwoordelijkheid voor een vroege versie: het college-uitvoeringsprogramma 1.0. Op deze manier hoefden we niet te wachten op het verschijnen van de richtnota en de begroting van het jaar erop, maar kon het college snel in actie komen met onderwerpen die we niet onnodig lang willen laten liggen. Zo kregen bijvoorbeeld het actieplan Wonen, verschillende onderzoeken naar verkeersveiligheid (zoals Zuideinde-Noordeinde) en de verkenning van een IKC in Rijpwetering meer vaart.

Lees hier meer over het CUP en onze belangrijkste standpunten: ‘Raad stemt bijna unaniem in met CUP 2.0’.

Toegankelijke gemeentepolitiek

Het is een van de speerpunten van PRO: de kloof tussen inwoners en de gemeentepolitiek moet verkleind worden. We willen veel beter gebruikmaken van de kennis en ervaring die in Kaag en Braassem aanwezig is. Dan moeten mensen zich wel welkom en op hun plek voelen in het gemeentehuis en geen drempels ervaren om mee te denken en mee te praten. Elke raadsperiode proberen we verbeteringen door te voeren. Twee van onze raadsleden namen deel aan de werkgroep ‘toegankelijker systeem’ en hebben via deze weg weer een aantal verbeteringen doorgevoerd waardoor vergaderingen korter, efficiënter en aangenamer worden, zodat het voor meer inwoners aantrekkelijk wordt om zich aan te sluiten en mee te doen. Zo blijven we op alle fronten werken aan meer lokale betrokkenheid.

Financieel

Financieel staat Kaag en Braassem komende jaren onder druk. PRO vindt het belangrijk om structureel realistisch te begroten, transparant en begrijpelijk. We zijn blij met de verruiming in de verordening Kwijtschelding gemeentebelastingen die vorig jaar gerealiseerd is en we houden vast aan het beleid van kostendekking bij de afvalstoffenheffing. De Rekenkamer behandelde diverse rapporten (WOB – WOO, Beheer civiele kunstwerken), waarbij de conclusie is dat het goed gaat, maar beter kan. Het college onderschrijft de aanbevelingen om dit verder te verbeteren.

PRO als vereniging

Als winnaar van de laatste gemeenteraadsverkiezingen nam PRO het voortouw in de collegevorming. Na de hectiek die dat met zich meebracht, is nu een periode aangebroken waarin we verder bouwen aan relaties met raadsleden, fracties en wethouders, en meer ruimte krijgen om inwoners en belangenverenigingen te spreken. Daarbij krijgen wij hulp van onze nieuwe burgerraadsleden: Julian Dias, Han Brouwer, Natasja Weenink en Esther van der Linden. Wij zijn heel blij dat zij zich afgelopen jaar aansloten bij PRO om ons te helpen met hun tijd en kennis. Ook hebben we afgelopen jaar een communicatieteam samengesteld. Dit team informeert inwoners over het reilen en zeilen binnen PRO, nodigt mensen uit om aan te sluiten en communiceert over beslissingen en ontwikkelingen binnen de gemeente. We willen graag dat meer mensen met ons meedenken, en willen je daarom op deze manier de kans geven om ons beter te leren kennen en te laten weten welke onderwerpen spelen.

Meepraten of lid worden

Wil je meer weten? Volg ons via Facebook, Twitter of Instagram en hou onze website in de gaten. Je bent ook altijd welkom bij een fractievergadering. Meepraten of vragen over een bepaald onderwerp? Stuur ons een bericht via info@prokaagenbraassem.nl. Lid worden van PRO kan natuurlijk ook.