Raad stemt bijna unaniem in met college-uitvoeringsprogramma 2.0

Tijdens de raadsvergadering op 3 juli stemde de raad van Kaag en Braassem bijna unaniem in met het college-uitvoeringsprogramma 2.0. Het is een belangrijk document dat de extra ambities van onze gemeente voor de komende jaar aangeeft. Met het CUP geven we het college opdracht om met onze ambities aan de slag te gaan binnen de daarvoor gestelde financiële kaders.

Belangrijkste standpunten

Bij PRO zijn we trots op de manier waarop het CUP tot stand is gekomen: in nauwe samenwerking met alle fracties. Gezien het feit dat de gemeente komende jaren financieel onder druk staat, vinden we het nog belangrijker om het college nu opdracht te geven om werk te maken van de ambities. Lees hieronder nog eens onze belangrijkste standpunten.

  • PRO draait de knop voor wonen helemaal open, zodat het college zich volop kan (blijven) inzetten voor een van onze belangrijkste speerpunten: meer, sneller en betaalbaarder bouwen voor onze inwoners.
  • Ook als het gaat om verkeersveiligheid kiezen wij ervoor om de financiële knop open te draaien, zodat het college zo veel mogelijk vastgestelde knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid weg kan werken.
  • Goede participatie van en met onze inwoners is voor PRO essentieel. Ook een goede communicatie van de gemeente richting de inwoners is hierbij van belang. Daarom kiest PRO ook bij dit thema voor structureel meer geld.
  • Wat betreft duurzaamheid en groen heeft PRO de afgelopen jaren dankzij de inbreng en de kennis en kunde van onze inwoners (zoals Stichting Groen Licht) meer de nadruk gelegd op het uitvoeren van zaken waar we zelf invloed op kunnen uitoefenen. In het raadsakkoord staan veel acties die hier goed op aansluiten. Als PRO stellen we graag extra financiële middelen beschikbaar om de leefomgeving in onze dorpen verder te vergroenen en klimaatbestendig te maken.
  • Verder kunnen we niet wachten tot we een goede visie hebben op Geestweg/Floraweg, die (net als bij het Sportpad gebeurde) met alle stakeholders samen wordt gemaakt. Daarbij moet er ruimte zijn voor duurzame tuinbouw en kwekers die voorlopig nog door willen, maar er moeten ook keuzes gemaakt worden om woningbouw en bedrijven meer de ruimte te geven.
  • Tot slot: de veiligheid van onze inwoners staat nooit ter discussie. PRO was niet per se voorstander van meer regels en meer boa’s. We dachten de boa’s efficiënter in te kunnen zetten om de dingen te doen die echt nodig zijn. De oproep die gedaan is vanuit de portefeuillehouder en het Economisch Overleg Platform om meer te handhaven en gezien de meerderheid in deze raad geven wij op dit moment toch onze steun aan de keuze om meer financiën voor boa’s beschikbaar te stellen.

Ruimte voor nieuwe prioriteiten

Belangrijk om aan te geven is dat het CUP richting geeft, maar ook flexibel is. Na de zomer kijken we opnieuw naar onze ambities ten opzichte van het beschikbare budget, en kunnen we prioriteiten aanpassen als dat nodig is. Belangrijk, want de gemeente gaat financieel een onzekere tijd tegemoet. De flexibiliteit van het CUP helpt ook om actuele uitdagingen de nodige aandacht te kunnen blijven geen. Zo vragen bijvoorbeeld de ontwikkeling van het IKC en de verkeersveiligheid rondom het Noordeinde in Roelofarendsveen om actie.