PRO Kaag en Braassem kiest: hier willen wij geld voor uittrekken

In het raadsakkoord heeft de raad vastgelegd wat de koers en ambities van de gemeente zijn voor de komende jaren. Hoe en wanneer gaat het college daarmee aan de slag, en wat gaan zij precies doen? Dat staat in het college-uitvoeringsprogramma (CUP) dat het college maakte in opdracht van alle partijen in Kaag en Braassem. Een belangrijk document dus, waarin in nauwe samenwerking met alle fracties keuzes gemaakt worden die richting geven voor de toekomst van de gemeente. Goed om nog even aan te geven: het gaat hierbij om extra ambities, náást situaties die sowieso om actie vragen.

Aan de slag

Al in november vorig jaar kwam het college met een eerste versie van de CUP. Tot onze blijdschap, want hoe sneller we aan de slag konden gaan met belangrijke speerpunten rondom wonen, infra en participatie, hoe beter. Niet alle partijen zagen die urgentie, maar gelukkig was de meerderheid het met ons eens. Daardoor konden we de CUP in 2022 al vaststellen zodat we in 2023 de handen uit de mouwen kunnen steken.

CUP 2.0

Wel zagen we noodzaak om in het eerste kwartaal van 2023 met elkaar te werken aan een verbeterde versie van het uitvoeringsprogramma (CUP 2.0) en te kijken naar de uitvoering van het raadsakkoord op de langere termijn, waarbij de raad ook keuzes kan maken en prioriteiten kan stellen. En dat hebben we de afgelopen maanden gedaan. Het college kwam met een model waarbij we als raad achter de knoppen konden zitten bij de thema’s die de raad heeft geformuleerd in het raadsakkoord. Voor welk thema zet je de financiële knop helemaal open? En bij welk thema doen we wat minder? Je kunt immers niet alles doen en we willen ook geen belasting verhogen. Ook PRO Kaag en Braassem heeft deze input geleverd en keuzes gemaakt. Het college gaat daar weer mee verder.

De keuzes van PRO

  • PRO draait de knop voor wonen helemaal open, zodat het college zich volop kan (blijven) inzetten voor een van onze belangrijkste speerpunten: meer, sneller en betaalbaarder bouwen voor onze inwoners.
  • Ook als het gaat om verkeersveiligheid kiezen wij ervoor om de financiële knop open te draaien, zodat het college zo veel mogelijk vastgestelde knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid weg kan werken.
  • De veiligheid van onze inwoners staat niet er discussie. Maar wat ons betreft kan het wat minder als het gaat om handhaving. PRO is geen voorstander van meer regels en boa’s. Dit zien wij niet als oplossing. De boa’s die we hebben zetten we efficiënt in en doen de dingen die echt nodig zijn.
  • Goede participatie van en met onze inwoners is voor PRO essentieel. Ook een goede communicatie van de gemeente richting de inwoners is hierbij van belang. Daarom kiest PRO ook bij dit thema voor structureel meer geld.
  • Wat betreft duurzaamheid en groen heeft PRO de afgelopen jaren dankzij de inbreng en de kennis en kunde van onze inwoners (zoals Stichting Groen Licht) meer de nadruk gelegd op het uitvoeren van zaken waar we zelf invloed op kunnen uitoefenen. In het raadsakkoord staan veel acties die hier goed op aansluiten. Als PRO stellen we graag extra financiële middelen beschikbaar om de leefomgeving in onze dorpen verder te vergroenen en klimaatbestendig te maken.
  • Verder kunnen we niet wachten tot we een goede visie hebben op Geestweg/Floraweg, die (net als bij het Sportpad gebeurde) met alle stakeholders samen wordt gemaakt. Daarbij moet er ruimte zijn voor duurzame tuinbouw en kwekers die voorlopig nog door willen, maar er moeten ook keuzes gemaakt worden om woningbouw en bedrijven meer de ruimte te geven.

Samen bereik je meer

Het raadsakkoord en het CUP 2.0 zijn gemaakt in samenwerking met alle partijen in Kaag en Braassem. Daarbij is er ook ruimte voor verschillen. Een raadsmeerderheid bepaalt de koers, wat betekent dat je op soms op onderwerpen iets moet inleveren. Deze werkwijze vinden we heel belangrijk bij PRO: doordat alle partijen hun input gaven maken we keuzes waar we met elkaar achter kunnen staan, voor alle inwoners van onze gemeente.