PRO bekent kleur – Special 3: Groen

Groener en duurzamer!

PRO Kaag en Braassem zet zich de komende jaren in voor een groener en duurzamer Kaag en Braassem. We moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen en duurzaamheid onderdeel maken van alles wat we doen.

Draagvlak creëren voor de energietransitie

PRO wil tijd nemen om draagvlak te organiseren bij onze inwoners. Wat is nodig en wat niet? Wat ons betreft zijn windmolens alleen een mogelijkheid als blijkt dat het echt kan en op plekken waar de veiligheid en gezondheid van onze inwoners niet in het geding komen. En een ruimtelijke inpasbaarheid mogelijk is. Op dit moment zien wij deze plekken binnen Kaag en Braassem niet. Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan snel, dus op voorhand helemaal uitsluiten kan wat ons betreft niet. Mocht het dan wel ooit zover komen, dan zien wij de samenwerking met het dorp zelf, een eigen coöperatie, met een eigen windmolen. Wij geloven dat de weerstand afneemt op het moment dat de windmolen die men ziet draaien ervoor zorgt dat de eigen lampen branden en het banksaldo oploopt.

Er ligt ook een opgave voor wat betreft elektrische laadpalen. De aanvragen hiervoor nemen toe en we willen dan ook toegankelijke laadpalen voor elektrische auto’s binnen onze gemeente.

Wat je bespaart hoef je niet op te wekken of op te ruimen

De organisatie van de gemeente Kaag en Braassem doet al veel aan besparingen en het tegengaan van CO2-uitstoot. Dit kan nog beter. Goede bewegingssensoren op het gemeentehuis dragen hier ook aan bij. PRO Kaag en Braassem wil het isoleren van woningen stimuleren. Daarom is het belangrijk de samenwerking te blijven zoeken met bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en concrete afspraken te maken.

Wij willen slimmer omgaan met ons afval. En vooral ook minder afval. Wij willen inwoners stimuleren om zoveel mogelijk gescheiden afval in te zamelen waardoor de hoeveelheid ‘grijs’ afval zo klein mogelijk blijft.

Groener

PRO Kaag en Braassem wil het aanplanten van bomen in onze gemeente stimuleren om zo de gemeente echt groener te maken. Daarnaast willen we graag optrekken met Stichting Groen licht om hun ideeën over duurzaamheid en het groener maken van onze gemeente te kunnen implementeren. Zo halen we de kennis over dit belangrijke thema op bij betrokkenen en experts.

Verder willen we dat er gekeken wordt naar een combinatie van groen en wonen, zodat er in de wijken zo groen als mogelijk gaat worden gebouwd.

Landbouw en tuinbouw

Kaag en Braasem kenmerkt zich door de grote diversiteit in agrarische ondernemers. Zo hebben we de groene veengebieden met van oorsprong voornamelijk melkveehouderijen. In de diepere kleipolders rond Woubrugge en Leimuiden vinden we meer akkerbouw. De tuinbouw concentreert zich van oorsprong rond Roelofarendsveen, met over de rest van de gemeente nog een aantal clusters.

Er is een grote diversiteit aan bedrijfs- en productievormen, gangbaar of biologisch, intensief of juist extensief en alles wat ertussen zit. Land- en tuinbouw is geen eenheidsworst; dit vraagt om maatwerk. Deze sector zorgt voor voedsel en bloemen, werkgelegenheid, zorg, educatie, recreatie en het onderhouden van onze mooie open ruimtes waar onze inwoners en die van daarbuiten even rust en ruimte kunnen pakken.

PRO Kaag en Braassem heeft respect voor de huidige vorm van deze sector. Een sector die op dit moment veel baat heeft bij perspectief en duidelijkheid. Wij weten dat er veel op de ondernemers af komt. Daarom vinden wij het belangrijk om naar de sector te luisteren. De toekomst van de land- en tuinbouw van onze gemeente ligt in de handen van de mensen die daar ook daadwerkelijk in actief zijn. Innovatie en ontwikkeling bestaan al decennia. Wij zien graag initiatieven vanuit de sector komen. Om samen weer sterker de toekomst in te gaan.

Er moeten keuzes gemaakt worden. Lastige keuzes die we niet uit de weg willen gaan. Maar niet voordat we steeds weer opnieuw gaan praten met de betrokken ondernemers en inwoners.

Ook de agrarische sector is op onze kandidatenlijst vertegenwoordigd:

  • Roel van Leeuwen (nummer 7 op de lijst), zelfstandig agrarisch ondernemer
  • Johan van Ruiten (nummer 20 op de lijst), agrariër

Floraweg-Geestweg

De bestemming op het gebied rondom de Floraweg en Geestweg is duurzaam tuinbouwgebied. Dit betekent dat er aan bedrijfsvoering alleen tuinbouw mag plaatsvinden bij deze bedrijven en er gewoond mag worden. We zien echter dat de bestemming niet meer past bij het gebruik. Eer zijn allerlei verschillende (niet-tuinbouw gerelateerde) bedrijven, er wonen arbeidsmigranten en we hebben een groot woningtekort in Nederland. Ook zijn er tuinbouwbedrijven gevestigd die voor werkgelegenheid zorgen en een motor zijn voor onze lokale economie. Wij vinden dat deze bedrijven niet beperkt moeten worden door het veranderen van het bestemmingsplan in dit gebied. Wij willen daarom samen met de inwoners een vergelijkbaar proces volgen zoals de gemeente dat bij het Sportpad in Roelofarendsveen doet. Participatie in optima forma. De inwoners hebben de regie en de gemeente faciliteert in een proces om samen tot de beste oplossing te komen.

Leefbare dorpen

Samen met jou houden we de gemeente leefbaar

Wij staan voor een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. De gemeente heeft een basisverantwoordelijkheid om dit te bereiken, sámen met inwoners. Rondwaaiend plastic, de rotzooi bij de glasbak, hondenpoep: ergernissen die we willen aanpakken. Meld het de gemeente als je misstanden ziet. Alleen op die manier kunnen ze worden opgelost. Het is verplicht om hondenpoep direct op te ruimen. Belangrijk voor volksgezondheid en dierenwelzijn. Bij voldoende draagvlak willen we hondenbezitters faciliteren in hun opruimplicht.

In plaats van de gemeente die de buitenruimte invult met groen en speelplekken, moeten inwoners kunnen meebeslissen over de invulling van de eigen straat. Inwoners krijgen ook ‘right to challenge’. Als je met een straat of wijk zelf de verantwoordelijkheid voor het beheer of onderhoud wil dragen, dan wil de gemeente je daarvoor het budget en de zeggenschap geven.

Wij juichen initiatief vanuit de samenleving toe en maken het nemen van verantwoordelijkheid mede mogelijk. Als vervolg op de initiatievenmarkt is PRO daarom voorstander van het starten van een Lokaal Initiatievenfonds. Met simpele maar duidelijke regels. De gemeente stort jaarlijks 1% van de begroting in dit fonds. Een soort burgerbegroting. De stichting verantwoordt haar uitgaven aan de gemeente en evalueert de resultaten.

Groei en overlast Schiphol

De aanwezigheid van Schiphol in onze regio is een groot goed. Een bron van werkgelegenheid en een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de vele vliegbewegingen van en naar Schiphol voor veel overlast en gezondheidsklachten zorgen voor veel inwoners van onze gemeente. PRO Kaag en Braassem wil actief blijven sturen op de vliegroutes. Geen routes over onze woonkernen, geen toename van het huidig overlastniveau en om het juiste gesprek te kunnen blijven voeren en invloed te behouden is het nodig om zelfstandig en onafhankelijk te meten. Wij spreken ons uit tegen een tweede Kaagbaan en voor zover het binnen onze mogelijkheid ligt, verzetten we ons hier tegen. Onder andere door te lobbyen en te blijven inzetten op een plek in bestaande werkgroepen. Zo blijven we als gemeente betrokken en proberen we invloed uit te oefenen.

Lees ook onze anders specials:

PRO bekent kleur – Special 1: Wonen

PRO bekent kleur – Special 2: Economie en bedrijven