PRO bekent kleur – Special 2: Economie en bedrijven

Ook ondernemers voelen zich thuis bij PRO Kaag en Braassem.

De ondernemers op onze kandidatenlijst:

Ruud van der Star (nummer 5, directeur The BIM Practice)

Roel van Leeuwen (nummer 7, zelfstandig agrarisch ondernemer)

Thijs Brambach (nummer 11, Wijn & Thijs)

Koen Mollers (nummer 16, Reessjurts)

Johan van Ruiten (nummer 20, agrariër)

Dennis van Klink (nummer 22, Wooden Wall Art)

Ramon Borst (nummer 23, Jouw Fietscoach)

Guus Bakker (nummer 24, Opposuits)

Joost van der Geest (nummer 25, Van der Geest Bouw)

Co van de Weteringh (nummer 32, WeCo sloepen)

 

Economische ontwikkelingen, dat loont!

PRO Kaag en Braassem wil kansen benutten door ondernemers ruim baan te geven. De OVKB (Ondernemersvereniging Kaag en Braassem) geeft via haar achterban input die heeft geleid tot een visie op de economie in Kaag en Braassem. Met deze visie heeft de ondernemersvereniging bewezen een meer dan volwaardige gesprekspartner te zijn van de gemeente.

Dienstverlenende houding

Ondernemers zijn van groot belang voor onze gemeenschap. Ze zorgen voor werkgelegenheid, sociale samenhang en dynamiek, en ze tonen op veel terreinen al jarenlang hun maatschappelijke betrokkenheid. Ondernemers mogen vanzelfsprekend een dienstverlenende houding van de gemeente verwachten. Dat kan volgens PRO Kaag en Braassem beter dan nu het geval is.

Grond

Concreet wil PRO Kaag en Braassem ook op economisch gebied de klant centraal stellen. Stel je voor: je rijdt als ondernemer door onze gemeente. Je ziet een stuk grond te koop en denkt: een mooie plek om mijn bedrijf te vestigen. Dan zou het fijn zijn om die vraag in één keer bij de gemeente neer te leggen. De gemeente zorgt dan dat de juiste vergunningen worden aangevraagd óf koppelen terug wat er nodig is.

Bedrijventerrein

PRO Kaag en Braassem is voorstander van een nieuw bedrijventerrein in onze gemeente. We willen deze uitbreiding doen met als doel om lokale bedrijven te laten groeien. Deze bedrijven dienen dus ook voorrang te krijgen bij de toewijzing van deze panden en kavels. De bedrijventerreinen in onze gemeente zijn van groot belang voor onze lokale ondernemers. Bij lokale bedrijven is behoefte aan zogenoemde ‘doorschuiflocaties’, waarbij zij kunnen uitbreiden of verplaatsen naar een nieuw bedrijventerrein. Bij (uitbreiding van) onze bedrijventerreinen willen we ruimte bieden aan (het doorgroeien van) lokale ondernemers. PRO Kaag en Braassem is hier voorstander van. Er is op de huidige bedrijventerreinen te weinig ruimte om uit te breiden of te ontwikkelen in het ondernemen, terwijl ondernemers daar wel behoefte aan hebben. We streven naar optimaal ruimtegebruik van bestaande terreinen, stimuleren van nieuwvestiging van arbeidsintensieve bedrijven en zetten ook in op het zoeken naar geschikte locaties voor het realiseren van enkele hectares nieuw bedrijventerrein.

Transformatie

Door de jaren heen verandert het gebruik van grond en vastgoed, ook in onze gemeente. Denk hierbij aan tuinbouwgebieden die niet meer gebruikt worden voor tuinbouw en door de trend van meer thuiswerken is de behoefte aan fysieke werkplekken op bijvoorbeeld het gemeentehuis en het oude pand van Rabobank veranderd. PRO Kaag en Braassem wil graag kijken naar de behoefte en is bereid deze panden en kavels te transformeren ten behoeve van ondernemers. Een mooi voorbeeld en resultaat is de transitie van het Bonaventuracollege in Roelofarendsveen naar Tech Campus De School.

Vestigingsplaats

Of, een ander voorbeeld van hoe de gemeente een dienstverlenende houding kan aannemen tegenover ondernemers: de flitsvergunning! Je loopt het gemeentehuis binnen met een vergunningaanvraag en komt naar buiten met een vergunning. Een bestemmingsplan in een maand? Het kan! Als je maar wil.

Zo ver is Kaag en Braassem nog niet, maar daar wil PRO Kaag en Braassem wel naar toe. Dat is immers ook goed voor de gemeente zelf. Zo wordt Kaag en Braassem aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven. Dat is weer van groot belang voor de werkgelegenheid en de daling van de werkloosheid.

Werk is de beste sociale zekerheid

Gemeenten zijn volledig verantwoordelijk voor mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk voor arbeidsgehandicapten. De uitgangspunten van PRO Kaag en Braassem zijn dat we mensen beoordelen op wat ze kunnen, niet op wat ze niet kunnen. Iedereen doet mee. Werk is de beste sociale zekerheid. En werken loont! Niet alleen voor de werkende zelf, maar voor de maatschappij als geheel. Minder uitkeringen, minder schulden. Het hebben van een baan is van groot belang. Werk is het beste middel om zelfstandig te zijn en mee te doen aan de samenleving. We willen werkgevers ondersteunen bij het aannemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Belangrijkste spil

Werkgevers zijn de belangrijkste spil om deze idealen te verwezenlijken. Voor ondernemers is het nu vaak ingewikkeld, gecompliceerd en onaantrekkelijk om iemand in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat ‘Den Haag’ de sociale werkvoorzieningen in ons land heeft dichtgegooid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ligt de verantwoordelijkheid voor deze doelgroep wél volledig bij reguliere werkgevers en de gemeente.

Belemmeringen wegnemen

Aan de gemeente en de ondernemers dus de uitdaging om te zorgen dat deze doelgroep aan de slag komt in reguliere banen. Lukt dat niet, dan komt de Rijksoverheid met een boete. Dat willen wij voorkomen, omdat we dat écht een verkeerde prikkel vinden om deze groep mensen aan het werk te krijgen. Liever richten we met ondernemers een systeem in waarbij het voor een ondernemer aantrekkelijk wordt om deze doelgroep in dienst te nemen. Een systeem waarbij belemmeringen voor een ondernemer worden weggenomen. PRO Kaag en Braassem vindt dat de gemeente hier actief op moet inzetten. De gemeente ontzorgt de ondernemer.

Houding

En gelukkig doet Kaag en Braassem het goed als het gaat om ‘werk’: Onze werkloosheidcijfers zijn regionaal nog steeds onder het gemiddelde. Dat moet zo blijven. Dat vraagt een actieve en vooral een pro-actieve en toegankelijke houding. Veel ondernemers zijn geraakt door de coronacrisis. We hopen dat we deze periode achter ons hebben gelaten en dat ondernemers weer mogen en kunnen gaan doen waar ze goed in zijn: ondernemen!

Ontsluitingsweg

Het tuinbouwgebied aan de Baan-Sotaweg is alleen bereikbaar via een woonwijk. Dat vinden wij niet wenselijk. Ook het aangrenzende bedrijventerrein Lasso-Noord is slechts via één weg bereikbaar. De hulpdiensten hebben aangegeven dat bij calamiteiten een tweede toegangsweg belangrijk is. Wij willen de financiële mogelijkheden onderzoeken om dit gebied beter te ontsluiten. Dat is in het verleden al eens gebeurd, maar de visie Greenport, de veiligheid op de Lasso-Noord, het toegenomen aantal vrachtwagens, de recente vaststelling van het bestemmingsplan waarbij de bestemming duurzaam tuinbouwgebied is bestendigd en de economische agenda bieden genoeg aanknopingspunten om serieus te kijken naar een tweede ontsluitingsweg Baan-Sotaweg.

Floraweg-Geestweg

De bestemming op het gebied rondom de Floraweg en Geestweg is duurzaam tuinbouwgebied. Dit betekent dat er alleen tuinbouw aan bedrijfsvoering mag en gewoond mag worden bij deze bedrijven. We zien echter dat de bestemming niet meer past bij het gebruik. Er zijn immers allerlei verschillende (niet-tuinbouwgerelateerde) bedrijven, er wonen arbeidsmigranten en we hebben een groot woningtekort in Nederland. Ook zijn er tuinbouwbedrijven gevestigd die voor werkgelegenheid zorgen en een motor zijn voor onze lokale economie. Wij vinden dat deze bedrijven niet beperkt moeten worden door het veranderen van het bestemmingsplan in dit gebied. Ook willen we gehoor geven aan de ontwikkeling in dit gebied. Wij willen daarom samen met de inwoners een vergelijkbaar proces lopen zoals bij het Sportpad in Roelofarendsveen, participatie in optima forma. De inwoners hebben de regie en de gemeente faciliteert in een proces om samen tot de beste oplossing te komen.

Openbaar vervoer

PRO Kaag en Braassem zet zich in voor betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen met het openbaar vervoer. De komende jaren worden met name in Roelofarendsveen veel woningen gebouwd. De behoefte aan openbaar vervoer stijgt en dit is dan ook hét moment om bij de regio en de provincie aan te dringen op passende ov-verbindingen, bijvoorbeeld door een halte toe te voegen bij het Veenderveld. Dat bedrijventerrein is nu nauwelijks door het ov ontsloten.

Leegstand winkelpanden

We lezen dagelijks in de kranten over failliet gaande winkelketens. Een logisch gevolg van de toenemende detailhandel aankopen op internet. Ons commercieel (maar ook maatschappelijk) vastgoed loopt snel leeg. De toenemende leegstand wordt een issue in winkels, kantoren, scholen, verzorgingstehuizen en kerken. En de snelheid waarmee dat gebeurt neemt alleen maar toe. Het is niet eenvoudig om dit proces te stoppen. De meeste oorzaken zijn zelfs onomkeerbaar. De opkomst van het internet bijvoorbeeld veroorzaakt een slagveld onder retailers. Ondertussen neemt onze mobiliteit toe. Wie gaat winkelen, maakt daar tegenwoordig een dagje uit van in steden als Amsterdam, Utrecht, Maastricht of Groningen. De lokale middenstand heeft veelal het nakijken. Is dat een probleem? Nee, niet per definitie. Eerder een gevolg van ons eigen consumptiegedrag. PRO Kaag en Braassem kiest er dan ook niet voor om te vechten tegen de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen. Wij kiezen deze als uitgangspunt. We vinden andere manieren om te winkelen, te werken en te recreëren en stellen andere eisen aan onze voorzieningen. Die betere, mooiere, luxere, en/of goedkopere voorzieningen hebben vervolgens een groter verzorgingsgebied nodig om overeind te blijven. Een veranderende vraag naar voorzieningen (en dat daarmee andere voorzieningen overbodig worden) is dus niet erg, maar het vraagt wel om beleid en planologische sturing. Aan leegstand en verpaupering hebben we niets.

Functies

Wij zijn daarom zeer terughoudend met het toevoegen van nieuwe winkelruimtes in Kaag en Braassem en we willen met winkeliers nadenken over functies die aan een centrum toegevoegd kunnen worden, zodat de winkelcentra die we hebben een eerlijke kans op een duurzame toekomst hebben. Vervolgens is het aan de inwoners of zij die kans grijpen (door het boodschappengedrag) en ook vinden dat het winkelgebied van belang is voor het dorp.

Samenvattend

  • Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen​
  • Werkgevers ondersteunen bij het aannemen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt​
  • Betere dienstverlening aan ondernemers door betere communicatie en minder regels​
  • Bereikbaarheid van het ov vergroten​
  • Gunstig vestigingsklimaat behouden, o.a. door huisvesting ondernemers mogelijk te maken​
  • Lokale recreatieve initiatieven aanmoedigen​