Meer, sneller en betaalbaarder wonen belangrijk speerpunt

Meer, sneller en betaalbaarder wonen is voor PRO Kaag en Braassem een belangrijk speerpunt.

In het raadsakkoord zijn hierover stevige ambities neergezet en het college werkt op dit moment hard om die ambities om te zetten naar de praktijk. Kaag en Braassem kan niet alles zelf oplossen. Ook de medewerking en inzet van andere overheden, zoals het Rijk en de provincie Zuid-Holland zijn hard nodig. In regionaal verband werken we samen met 12 andere gemeenten goed samen om woningbouw die er bij elk van ons ligt te realiseren.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de regionale woonagenda, waarin de 13 regiogemeenten afspraken maken over de woningbouw in onze regio in de periode tot 2030.

Afspraken over hoeveel woningen willen we bouwen, welk type woningen gaan we bouwen, voor wie we gaan bouwen, wanneer willen we die woningen bouwen en waar. Afspraken die ons helpen om waar nodig, ook gezamenlijk aan te kloppen bij het Rijk en provincie om medewerking bij het realiseren van onze plannen. In de woonagenda maken we ook afspraken over hoe we de bestaande en nieuwe sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk verdelen onder onze woningzoekenden. Die laatste afspraken vormen dan weer de basis voor bijstelling van de regionale huisvestingsverordening, waarin die spelregels staan opgeschreven.

In de woonagenda worden vanuit de regio een aantal beleidswijzigingen voorgesteld die ons gaan helpen om de grote uitdaging in Kaag en Braassem op gebied van wonen te verkleinen. De gemeenteraad mag op de woonagenda van Holland Rijnland een zienswijze indienen, dit is PRO Kaag en Braassem ervan vindt:

  1. De mogelijkheid om, bijvoorbeeld natuur inclusief, buiten BSD (provinciaal beleid: beschermd stads- en dorpgezicht) aan de randen van de kleinere kernen te bouwen. Daarmee doelen wij niet op hele woonwijken naast bijvoorbeeld Rijpwetering of Rijnsaterwoude maar kleinschalig woningbouw wat voldoet aan de behoefte in de dorpen om deze dorpen leefbaar en vitaal te houden en hiermee de vergrijzing tegen te gaan.
  2. Er wordt in de zienswijze gevraagd om meer ruimte in plancapaciteit, er zijn nu onvoldoende ‘harde plannen’ om aan onze behoefte naar woningbouw te voldoen. De provincie houdt vast aan 130%, van ons mag dit omhoog omdat anders -wetende dat er altijd een deel afvalt- we onze doelstelling niet gaan halen.
  3. Betreffende de huisvesting arbeidsmigranten vinden wij dat dat deze huisvesting ten goede komt van de ondernemers in onze kernen. Deze mensen zijn cruciaal voor onze economie en mede daarom is het belangrijk dat zij een fatsoenlijke woning hebben.
  4. Huisvesting van statushouders is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Huis en haard achter laten doe je niet voor je lol en we willen deze mensen een goed thuis bieden. Echter willen we ‘onze inwoners’ niet vergeten worden. De totale beschikbaarheid aan huizen is te laag en de wachttijd op een huurhuis is te lang. Ook daarom is de mogelijkheid tot bouwen van huizen enorm belangrijk.

Lokaal maatwerk, oftewel lokaal woningzoekende bieden we de mogelijkheid om in hun eigen dorpen woningen te huren. Erg belangrijk voor de cohesie in de dorpen als inwoners met voorrang een huis kunnen huren in hun eigen dorp, dus voor PRO Kaag en Braassem is dit ook een belangrijk punt.