Hoorzitting bestemmingsplannen Irenelaan (Kaag) en de Tuinderij (Leimuiden)

Maandag 7 februari bespreekt de gemeenteraad verschillende voorstellen om bestemmingsplannen te wijzigen. Het gaat onder andere om de bestemmingsplannen van Irenelaan 3a (Kaag) en de Tuinderij (Leimuiden). Hieronder lees je hoe PRO over de voorstellen denkt.

Wil je alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan hier.

Irenelaan 3a (Kaag)

De initiatiefnemers zijn voornemens om elf woningen (vijf vrijstaande en zes waterwoningen) te realiseren op een deel van het recreatieterrein. De bestaande recreatiewoningen worden daarnaast geclusterd in de noordoosthoek van het perceel en het zuidelijke deel van het ‘braakliggende’ terrein krijgt de formele status van openbaar groen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, omdat het perceel in het bestaande bestemmingsplan de bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatie heeft.

Wat vindt PRO?

Het is een understatement om te zeggen dat dit plan veel teweeg brengt op Kaag. Er zijn maar liefst 15 zienswijzen ingediend, waaronder een van de dorpsraad. Daarbij geven veel mensen aan zich zorgen te maken over de belemmering van het uitzicht en de verwachte verkeersdrukte op het eiland. PRO onderschrijft die zorg en zal de portefeuillehouder hierop bevragen. PRO is voor woningbouw, maar wij betreuren het dat er niets ontwikkeld wordt voor bijvoorbeeld starters op Kaag-eiland. De dorpsraad stelt dat dit plan niet op zich bekeken mag worden maar juist in relatie tot andere ontwikkelingen op het eiland, waarbij de dorpsraad aangeeft dat zij de integrale visie vinden ontbreken. PRO nodigt de dorpsraad graag uit om deze visie voor de langere termijn met de inwoners van Kaag-eiland te gaan ontwikkelen.

Tuinderij (Leimuiden)

De initiatiefnemer is voornemens om aan de Tuinderij in Leimuiden een woon-zorgcomplex voor mensen met dementie te realiseren. De ontwikkeling past niet binnen de regels van het huidige bestemmingsplan, maar door middel van het opstellen van een zogenaamd postzegelbestemmingsplan kan de gemeente medewerking verlenen aan het initiatief. Dit bestemmingsplan voorziet in de verruiming van de bouwmogelijkheden.

Wat vindt PRO?

Na jaren van praten over dit plan zijn we heel blij dat deze voorziening voor mensen met dementie er gaat komen. De behoefte is helaas groot. Mensen die minder goed voor zichzelf op kunnen komen, kunnen rekenen op de steun van PRO. PRO omarmt dit initiatief dan ook, zodat dat deze mensen de mogelijkheid geeft om in de buurt te blijven wonen. PRO wil voldoen aan de wens om de locatie zo groen mogelijk in te richten en vraagt tegelijkertijd aandacht voor het voorkomen van parkeerproblemen met name in de zomer als het druk ik is bij het zwembad.

Er is een aantal zienswijzen ingediend met betrekking op het verdwijnen van de bomen die nu staan op de plek waar de initiatiefnemer het plan wil ontwikkelen. Natuurlijk is het ronduit balen dat deze bomen moeten verdwijnen. Wanneer PRO de keuze moet maken tussen de bomen of het mogelijk maken van de ontwikkeling van een woonvoorziening voor mensen met dementie in Leimuiden, kiest PRO voor het tweede. Het groen moet gecompenseerd worden, hier en of dit inderdaad de meest geschikte locatie is, daar gaat PRO de wethouder op bevragen.