Goed bestuur

Door Rick van Seggelen, raadslid PRO Kaag en Braassem

Vaak gaat het in de gemeenteraad over de term ‘goed bestuur’. Wat is dat eigenlijk? Graag vertel ik wat PRO en ook ik onder goed bestuur verstaan. Hoog over betekent ‘goed bestuur’ voor PRO en mij het volgende:

Goed bestuur wil zeggen dat je voorspelbaar, consistent en betrouwbaar bent in je gedrag en alle belangen zorgvuldig afweegt voordat je een besluit neemt.

Dat betekent voor PRO, bijvoorbeeld bij een wijziging van een bestemmingsplan (BP), het volgende: Voor ons als raad start het proces om te komen tot een wijziging met een hoorcommissie. Daar beoordelen we alle stukken die zijn ingediend. We lezen met extra aandacht alle zienswijzen en luisteren goed naar alle insprekers en de input van onze collega-raadsleden. We beoordelen het door de initiatiefnemer gelopen proces. Dit alles bespreken we tijdens onze fractievergadering en wegen we af om daarna te kunnen besluiten. Daarbij beseffen we dat wij het laatste station zijn waar de initiatiefnemer langs moet om verder te kunnen na vaak een jarenlang proces om zover te komen.

Naast het belang van de initiatiefnemer is het ook aan een goede bestuurder om de belangen van de hele grote groep die je niet hoort bij een BP-wijziging mee te nemen, en dat zijn de woningzoekenden. In totaal zijn er honderdduizenden woningzoekenden in Nederland.

PRO heeft in haar verkiezingsprogramma gezet dat het bouwen van woningen in Kaag en Braassem voor ons op 1 staat. Mede daarom hebben de inwoners van Kaag en Braassem op ons gestemd. In het raadsakkoord hebben alle partijen gezamenlijk aangegeven dit erg belangrijk te vinden. PRO staat al sinds haar oprichting voor een rechte rug. Ook als het lastig wordt omdat er bijvoorbeeld veel zienswijzen zijn en kritische insprekers. Dan is niet altijd makkelijk, kan ik u zeggen.

Het is veel makkelijker om je te laten leiden door de insprekers en bijvoorbeeld de woningzoekenden die je niet hoort in de raadzaal even te vergeten. Maar, ben je dan een betrouwbare bestuurder? Wij vinden van niet, wij maken waar wat we beloofd hebben en nogmaals: makkelijk is soms anders.

Ook tijdens het proces dat de gemeenteraad loopt bij de BP-wijziging Kerkstraat 1-2 in Oude Wetering, dat maandagavond 18 december op de agenda van de gemeenteraad staat, draait het om goed luisteren naar alle insprekers, de zienswijzen aandachtig bekijken, de input van collega-raadsleden meenemen en het zorgvuldig afwegen van alle belangen. Ik licht graag toe hoe we dat in dit proces gedaan hebben.

Het begon voor ons met de hoorcommissie op 13-11. Na het lezen van alle stukken in de voorbereiding op deze avond en het horen van de omwonenden op deze avond, kregen we de bevestiging dat dit een ‘complexe’ wijziging was waarbij de participatie echt niet oké was. Verder was ons beeld dat het plan dat gerealiseerd gaat worden op Kerkstaat 1-2 te massaal is en niet groen genoeg.

We namen na de hoorcommissie de tijd om te bellen en te mailen met omwonenden. Op 20-11 hebben we hen wederom (na de hoorcommissie) fysiek in het gemeentehuis ontvangen en gesproken. We kregen onder andere een extra toelichting op een door een omwonende gemaakte maquette en kregen bevestiging van ons beeld van de participatie. Na deze gesprekken bespraken we het plan wederom in de fractie.

Op basis van de opgehaalde input droegen we het college op om op basis van de ontvangen input van de omwonenden met de initiatiefnemer in gesprek te gaan over de zorgen. De initiatiefnemer heeft na dit gesprek de handreiking gedaan om de huizen te verlagen (minder kolossaal), en het plan groener te maken. Ook gaf de initiatiefnemer aan dat de meer dan 100 jaar oude wilg behouden blijft. Wij hebben dit samen met D66 samengevat in een amendement (een amendement is een aanvulling op een raadsvoorstel waar nog over besloten dient te worden).

Op 27-11 tijdens de gemeenteraadvergadering dienden we dit amendement in en brachten zo beide partijen dichter bij elkaar. Tijdens de vergadering sloeg de twijfel echter toe bij ons, omdat de participatie gewoon echt niet oké was. Dit werd wederom bevestigd. Wij hebben toen als gemeenteraad het lef gehad om het voorliggende besluit toch van de agenda te halen en te zorgen dat de participatie plaats kon vinden.

Het gesprek tussen de omwonenden en de initiatiefnemer heeft inmiddels wel plaatsgevonden. Tijdens de raadsvergadering op 27-11 heeft PRO al aangegeven dat participatie echt iets anders is dan je zin krijgen en ik snap dat het rot voelt als je je zin niet krijgt. Ook hebben we een toezegging gevraagd en gekregen van het college om een avond te organiseren voor de gemeenteraad die uiteindelijk leidt tot een raadsvoorstel om de onduidelijkheid rondom goede participatie weg te halen voor volgende bestemmingsplanwijzigingen.

Op 18-12 na een zeer zorgvuldige afweging en een relatief lang proces, stemt PRO Kaag en Braassem in met de voorliggende BP-wijziging.