Dit vindt PRO van de zoekgebieden voor windturbines en de RES 1.0

De RES 1.0 ligt na een intensief traject vanavond voor in de gemeenteraad van Kaag en Braassem ter besluitvorming. Een lastig en tegelijkertijd nodig proces om de landelijke duurzaamheidsambities met elkaar vorm te geven die in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken zijn voor 2030 en 2050 door de EU-lidstaten. Op de voorgaande raadsavond waar dit onderwerp op de agenda stond hebben we veel insprekers en betrokken burgers mogen spreken. De RES leeft in Kaag en Braassem, ook buiten de (digitale) raadszaal; met name als het gaat om de zoekgebieden voor windturbines.

Vanavond neemt PRO Kaag en Braassem de volgende standpunten in bij aanvang van de raadsvergadering:

We willen de RES 1.0 vaststellen met de volgende toevoegingen op dit stuk.

  • Het schrappen van de huidige zoekgebieden voor windturbines in de gemeente Kaag en Braassem.
  • Het college opdragen om, in samenspraak met inwoners, op zoek te gaan naar (andere) mogelijke locaties in de regio Holland Rijnland en aan de randen van andere regio’s voor het opwekken van windenergie.
  • Inzetten op verdere energiebesparing in de gemeente Kaag en Braassem.

Onderbouwing

Er zijn kritische kanttekeningen op de RES 1.0. Eén daarvan is de ruimtelijke inpassing van windturbines in ons waardevolle open landschap; zeker wanneer de veiligheid en de gezondheid van onze inwoners in het geding kunnen komen. De huidige zoeklocaties voor de mogelijke plaatsing van windturbines bevinden zich vrijwel bovenop gebieden waarop – of binnen zeer korte afstand – al een ruimteclaim ligt. Bijvoorbeeld nieuwe woonwijken in Leimuiden & Hoogmade en een toekomstig bedrijventerrein in Nieuwe Wetering. Ook zijn er zoekgebieden aangemerkt die te dicht op bestaande kernen liggen.

Zoekgebieden die te dicht op dorpskernen liggen waardoor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners in het geding kunnen komen en de zoekgebieden waar al een ruimteclaim op ligt willen we uit het raadsvoorstel laten schrappen.

De RES 1.0 sluit met het aanmerken van de huidige zoeklocaties alle andere locaties uit in onze gemeente en dat voldoet niet aan onze visie. PRO Kaag en Braassem vindt dat ook de gemeente Kaag en Braassem deel moet nemen aan de energietransitie om zo de wereld achter te laten voor de volgende generaties zoals onze generatie deze heeft mogen ontvangen van de voorgaande generaties.

We dragen dus naast het schrappen van de huidige zoekgebieden het college van Kaag en Braassem op om binnen Holland Rijnland te pleiten voor het volgende: in het kader van de RES 2.0 op zoek te gaan naar plaatsen binnen de gemeente / Holland Rijnland en randen buiten onze regio waar wel plaats is voor het opwekken van energie door windturbines. Dit alles in samenspraak met inwoners en betrokkenen, op locaties langs infra met voldoende afstand tot woonkernen die nu niet aangemerkt zijn eventueel toe te laten voegen. Op deze zoekgebieden dient het plan-MER traject gelopen te worden teneinde alle argumenten over gezondheid, geluid, afstanden et cetera in beeld te krijgen.

Inzetten op energiebesparing

Wij zullen nauwgezet de ontwikkelingen volgen richting RES 2.0 en zijn hier ook voorstander van omdat dit bijdraagt aan de bewustwording en de nodige maatregelen die nodig zijn. Hierbij denken wij nog steeds aan energiebesparing, want alles wat je bespaart hoef je niet op te wekken. We denken aan zon op daken (boerendaken, kassen, bedrijventerreinen) en innovatieve ontwikkelingen zoals onlangs gepresenteerd in het Holland Rijnland Webinar (waarbij er combinaties worden gemaakt van functies (bijvoorbeeld parkeren en zon).