Beschouwingen begroting 2023

We gaan straks met elkaar een beleidsarme begroting vaststellen, een begroting met overschot én een reserve van 23 miljoen. In die begroting staan zaken die we al kennen en waar we vanavond over gesproken hebben met elkaar.

Uit de begroting wil ik drie punten noemen die voor PRO typerend zijn voor hoe een gemeenschap zou moeten werken. Punten waar de participatie werkelijk vanaf druipt en waar wij dan ook trots op zijn.

  • Het zwemstrandje in Roelofarendsveen, een groep inwoners uit deze kern, “mist” iets in hun dorp ze nemen het initiatief om bewoners te betrekken, raadsleden te informeren, vrijwilligers te zoeken met als doel de kern waar zij wonen mooier te maken dan het als is. Later in deze raadsperiode gaan wij als raad besluiten over de locatie van het zwemstrandje aan de Galgekade, de voorkeurslocatie van de initiatiefgroep. Het initiatief is eerder al positief ontvangen door alle partijen en ik doe nogmaals de oproep naar alle partijen om ook de rug recht het houden als er straks een bestemmingsplanwijziging nodig gaat zijn aan de Galgekade.
  • Transitievisie warmte; kennis ophalen uit de gemeenschap over dit boeiende en belangrijke onderwerp en dit omzetten in beleid. We hebben een groep slimme en betrokken mensen bij elkaar kunnen krijgen die ons hierop geadviseerd hebben. In plaats van dat een aantal ambtenaren –met alle goede bedoelingen– een duur adviesbureau in zouden schakelen om de gemeente op dit onderwerp te helpen. Kosten bespaard en er ligt een prima voorstel, win win! Mooi om in het CUP, het college uitvoeringsplan, waar ik straks uiteraard wat verder op in gaan lees dat dit naar de volgende fase gebracht gaat worden.
  • Het Sportpad, een onderwerp waar we zojuist van hebben besloten dat dit naar de volgende fase mag gaan. Ook hier druipt de participatie vanaf, ik wil een onwijs groot en welgemeend compliment maken en ik weet dat ik dit namens alle raadsleden doe naar de betrokken vrijwilligers van de verschillende verenigingen. Samen zijn zij gekomen tot voorstellen hoe Roelofarendsveen en Oude Wetering mooier te maken. Alle verenigingen hebben wat in moeten leveren om er als collectief beter uit te komen. Ook wil ik hier twee PRO-ers van het eerste uur in noemen en bedanken Hans Klink als één van de initiatiefnemers van Sportpad United, waar de basis van dit alles ligt en oud wethouder Floris Schoonderwoerd voor zijn waardevolle rol als wethouder in de vorige raadsperiodes.
  • Een ander mooi participatie voorbeeld van een club betrokken inwoners is de stichting Groen Licht, zij voorzien ons van zowel gevraagd als ongevraagd advies. Als PRO hebben we meerdere keren met hen mogen spreken en zij wij geïnspireerd geraakt door hen. Ons “denken” is mede door hun adviezen en kennis groener geworden. Dit nemen we dus mee in onze overwegingen naar besluitvormende avonden toe.

“Eerder waren Stichting groen licht en Zwemstrandje Roelofarendsveen genomineerd voor de PRO Goed voor elkaar bokaal 2022”

Een toegankelijke gemeenteraad

Op de achtergrond komt er wekelijks een club van raadsleden bij elkaar in de werkgroep toegankelijker systeem om ons hierop te adviseren. Ik hoop dat zij met een advies gaan komen waardoor de manier hoe wij werken als raad aantrekkelijker & toegankelijker gaat worden. Alle partijen zijn er namelijk bij gebaat als we bij de volgende verkiezingen weer 21 raadsleden kunnen vinden die willen helpen om onze gemeente elke dag een beetje mooier te maken. Denk even aan de moeite die wij allen hebben moeten doen om de kieslijsten vol te krijgen, nu ongeveer een jaar geleden.

Dat volkrijgen van die kieslijsten gaat makkelijker worden wanneer raadsvergadering aantrekkelijker worden voor inwoners. Daarom doe ik de oproep naar iedereen hier aan tafel: laten wij als raad bij onze rol blijven en op hoofdlijnen besturen, ons afvragen, voordat je een vraag stelt in een vergadering of via schrift; gaat dit mijn besluit beïnvloeden? Gaat dit leiden tot een belangrijk resultaat? Of doe ik dit vooral omdat ik mijzelf zo interessant vind en mijzelf graag hoor praten? Wij zijn er om belangrijke besluiten te nemen met elkaar en om te bepalen waar jaarlijks onze gemeente 65 miljoen aan uit mag gaan geven.

Verder spreek ik de wens uit dat we het vertrouwen tussen het college en de raad verder uitbreiden zodat wij hen met de uitvoering aan de gang kunnen laten gaan. Ik wil zowel het college als onszelf hier succes mee wensen.

Het college uitvoeringsplan (CUP)

Over die uitvoering en dan het college uitvoeringsprogramma oftewel het CUP wil ik het volgende beschouwen, dat doen we nu op hoofdlijnen zoals afgesproken, in het presidium omdat we er in de raad van 21-11 nog verder op in gaan met elkaar.

Waar we de vorige avond startte met complimenten voor het stuk. Wil ik nu starten met vertrouwen uit te spreken in het college. Wij hebben er vertrouwen in dat er een capabel college zit die wij met vertrouwen de opdracht geven voor uitvoering van het raadsakkoord.

Het CUP is een mooi document waar we veel van ons raadsakkoord in herkennen met hierin belangrijke speerpunten als Wonen, Infra en Participatie. Het raadsakkoord is van ons allemaal hier aan tafel en waar al onze kiezers zich dus in herkennen.

Het sluit aan bij de ambities die wij als raad hebben gesteld. In het stuk staat: “de ambities van uw raad zijn hoog, en terecht. De gemeente Kaag & Braasem verdient dat”, daar wil PRO zich graag bij aansluiten.

We denken echter ook dat voor de langere termijn (2024 en verder) meer nodig is in het CUP. Wat we zouden willen is niet alleen knoppenmodel, maar een breder stukje geld, tijd en prioriteit tot het einde van deze periode zodat we hier op kunnen sturen en monitoren als raad.

Het eerste en dus belangrijkste thema; Wonen. Met hierin belangrijke punten voor PRO, waarbij we graag regelmatig door het college worden geïnformeerd over de voortgang op deze punten.

  • We gaan vaker dan voorheen via grondposities zorgen dat er woningen beschikbaar komen.
  • Zorgen dat er voldoende huizen beschikbaar komen in de gewenste prijsklassen, zowel huur als koop.
  • Actieve lobby inzetten om woningbouwlocaties beschikbaar te krijgen op plaatsen waar dit nog niet past in het beleid van andere overheden.

Participatie

In het CUP valt te lezen dat er 15K beschikbaar wordt gesteld voor een eerste onderzoek naar een IKC in Rijpwetering voor de kernen Rijwetering en Oud Ade. De huidige basisschool van deze kernen ligt naast of eigenlijk op het Hertogspark. Het sportpark van SV ROAC, de tennisvereniging Rijpwetering en nu nog hockeyvereniging Alkemade.

Ons inziens is nu het moment, bij de start van een eerste onderzoek naar het IKC, het aanstaande vertrek van de hockey naar Roelofarendsveen en de behoefte aan woningbouw in deze kernen om inwoners uit Rijpwetering op te roepen de handschoen op te pakken en het voorbeeld –in participatie– van het Sportpad in Roelofarendsveen te kopiëren. Die “grote broer“ Roelofarendsveen, heeft met het Sportpadoverleg een boeiend voorbeeld gegeven hoe dit aan te pakken. We willen de inwoners van Rijpwetering en ook Oud Ade dan ook oproepen om dit voorbeeld te volgen.

De kernen Rijpwetering en Oud Ade vergrijzen sterk, ik ben daar zelf opgegroeid en woon daar al mijn hele leven, in 1985 zat ik op de kleuterschool bij één van de voorlopers van de Kinderbrug, we hadden twee kleuterklassen, die hebben we altijd –tot dit jaar– gehad, dit jaar is er maar 1 kleuterklas op de Kinderbrug…. Een teken aan de wand.

Laten we, in navolging van het Sportpadoverleg, vragen aan de betrokken inwoners en sociale partners daar, om daar ook met elkaar in gesprek te gaan. En naar ons als raad en gemeente toe te komen met voorstellen tot herinrichting van het Hertogspark en de aansluitend “verouderde”, niet-groene en slecht geïsoleerde wijk.

In die voorstellen tot herinrichting, vanuit de gemeenschap zien wij graag hoe we kunnen komen tot een mooi sportpark aansluitend bij de behoefte, een IKC voor de kernen Rijpwetering & Oud Ade en  voorstellen tot een ruimte voor woningbouw aansluitend bij de behoefte van nu. Collega van der Star kwam op 10 oktober met een voorstel voor de naam voor dit overleg; het Hertogsparkoverleg, ik wil mij hier graag bij aansluiten.

“PRO wil Meer gebruikmaken van de kennis, ervaring en betrokkenheid van de inwoner

Van “klant” van de overheid naar “eigenaar” van je woon- en leefomgeving”

Infrastructuur

Als laatste wil ik wat zeggen over de infrastructuur; het maken van een gedegen inventarisatie van alle verkeersknelpunten lijkt ons wenselijk en nodig. Laten we op basis van deze inventarisatie vragen aan het college om een plan te maken hoe we alle verkeersknelpunten in onze gemeente de komende jaren op kunnen gaan lossen. We hebben zoals gezegd een mooie financiële reserve, aan ons als raad om dit verstandig in te zetten.

Ik wil het college en het ambtelijk apparaat veel succes wensen met de uitvoering het  komend jaar en nogmaals ons vertrouwen in hen uitspreken.

Aldus Rick van seggelen raadslid PRO Kaag en Braassem